Ga naar boven

HUISREGELS FESTIVALS

Huisreglement

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementen locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van medewerkers of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Deze regels worden voorafgaande op de online kanalen geplaatst, tevens worden deze per mail aan de bezoekers gemaild. Bij de ingang van de tent hangt een beknopte versie (leesbaar) van de huisregels. (Ingang van de tent + bar)

ALGEMEEN
De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, of locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren verboden

LEEFTIJD
Voor de evenementen geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijdbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

TOEGANG
Om toegang te krijgen tot het evenement dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop en niet aan de kassa. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het festival, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden.

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Als dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle. In extreme gevallen worden ouders / verzorgers door de organisatie op de hoogte gesteld. De beveiligers kijken hier op toe.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. De organisatie zich het recht behoudt personen te weigeren, dan wel te verwijderen van het evenemententerrein.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van (beveiliging)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

KLEDING
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Clubuitingen zijn niet toegestaan, niet op kleding, maar ook niet op meegebrachte attributen. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

DIEFSTAL EN VERLIES
Op het evenemententerrein zijn geen lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

MUNTEN
Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO
Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen deze zijn tegen een geringe prijs verkrijgbaar bij de muntenverkoop.

ROKEN
In alle tenten, overkappingen in de directe omgeving van het podium en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht, maar hou rekening met andere bezoekers. Indien deze regels niet worden gevolgd kan een persoon de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder restitutie.

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Op dit moment is ons festivalterrein niet geschikt voor mensen met een beperking (zoals rolstoelgebruikers, etc.). We streven er echter naar om in de toekomst een terrein te hebben dat geschikt is voor mensen met een beperking.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

De Vrije Piraten

Klik op Play en luister mee! Of klik hier en open de speler in apart venster!